برچسب: علوم پایه

معادلات دیفرانسیل

حل شدن یک معادله دیفرانسیل به چه معناست؟   زمانی یک معادله

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

ریاضی مهندسی

ریاضیات مهندسی هنر اعمال ریاضیات به سیستم های پیچیده ای است که

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

ریاضی عمومی

ریاضی عمومی از جمله دروس علوم پایه ی تمام رشته های مهندسی

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

آمار و احتمالات مهندسی

آمار و احتمالات مهندسی تعاریف مختلفی دارد که از آنها به عنوان

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا