برچسب: گزارشکار

گزارشکار آز فیزیک 2

درس فیزیک۲ یکی از درس های پایه ای و مهم فیزیک است،

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

گزارش کار آز فیزیک 1

مبنای بسیاری از علوم پیشرفته امروزه قوانین ساده مکانیک است. قوانینی که

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

آزمایشگاه شیمی عمومی

با توجه به اینکه شیمی عمومی یکی از دروس پایه ای و

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

آزمایشگاه شیمی آلی

این گزارش کار شامل دستور کار و گزارش آزمایش هاست. آزمایشات شامل

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا