برچسب: گزارشکار

گزارشکار آز فیزیک 2

درس فیزیک۲ یکی از درس های پایه ای و مهم فیزیک است،

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

گزارش کار آز فیزیک 1

مبنای بسیاری از علوم پیشرفته امروزه قوانین ساده مکانیک است. قوانینی که

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

آزمایشگاه شیمی عمومی

با توجه به اینکه شیمی عمومی یکی از دروس پایه ای و

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

آزمایشگاه شیمی آلی

این گزارش کار شامل دستور کار و گزارش آزمایش هاست. آزمایشات شامل

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا