برچسب: آزمون های بیولوژیکی و روش های سترون سازی

آزمون های بیولوژیکی و روش های سترون سازی

آزمون های بیولوژیکی آزمونی است برای ارزیابی زیست سازگاری یک دستگاه یا

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا