برچسب: آزمایشگاهی

گزارش کار آز فیزیک 1

مبنای بسیاری از علوم پیشرفته امروزه قوانین ساده مکانیک است. قوانینی که

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا